14,178
พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)
59,689.38
ค่าไฟเดือนนี้ (บาท)
834
พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ (kWh)
3,511.14
ค่าไฟวันนี้ (บาท)
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) ของสัปดาห์ ย้อนหลัง 30 วัน พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
Meter ID Address Name kW Today kWh Time
1 1 Main อาคาร 5 39.00 2019-11-18 12:36:03
2 2 Main อาคาร 1 21.00 2019-11-18 12:36:03
3 3 Main อาคาร 2 12.00 2019-11-18 12:36:03
4 4 อาคาร 3 ชั้น 1 - 2 623.00 2019-11-18 12:36:03
5 5 อาคาร 3 ชั้น 1 - 2 29.00 2019-11-18 12:36:03
6 6 อาคาร 3 ชั้น 3 - 1 1.00 2019-11-18 12:36:03
7 7 อาคาร 3 ชั้น 3 - 2 20.00 2019-11-18 12:36:03
8 8 Main อาคาร 4 89.00 2019-11-18 12:36:03
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดประจำวัน
Time at kW Max. Meter ID Day of Week kW Max. kW Avg.